Sierra Papa Group logo

 

HAM prefixes - CQ & ITU Zones


1A S.M.O.M. CQ 15 ITU 28 1B Cyprus-5B CQ 20 ITU 39 1S Spratly-Is-1S CQ 26 ITU 50 2A2 - 2Z2 England-G CQ 14 ITU 27 2A3 - 2Z3 Scotland-GM CQ 14 ITU 27 2A4 - 2Z4 Wales-GW CQ 14 ITU 27 2A5 - 2Z5 No.-Ireland-GI CQ 14 ITU 27 2A6 - 2Z6 Isle-of-Man-GD CQ 14 ITU 27 2A7 - 2Z7 Jersey-GJ CQ 14 ITU 27 2A8 - 2Z8 Guernsey-GU CQ 14 ITU 27 3A Monaco CQ 14 ITU 27 3B6 - 3B7 Agalega CQ 39 ITU 53 3B8 Mauritius CQ 39 ITU 53 3B9 Rodriguez-Is CQ 39 ITU 53 3C Equatorial-Guinea CQ 36 ITU 47 3C0 Annobon CQ 36 ITU 52 3D2/C Conway-Reef CQ 32 ITU 56 3D2/F Fiji-Is CQ 32 ITU 56 3D2/R Rotuma CQ 32 ITU 56 3DA0, 3D6 Swaziland CQ 38 ITU 57 3G Chile CQ 12 ITU 14 3V Tunisia CQ 33 ITU 37 3W Vietnam CQ 26 ITU 49 3X Guinea CQ 35 ITU 46 3Y/B Bouvet-Is-3Y/B CQ 38 ITU 67 3Y/P Peter-Is-3Y/P CQ 12 ITU 72 3Z Poland-Warsaw-SP CQ 15 ITU 28 4A - 4C Mexico-See-XE CQ 06 ITU 10 4D, 4F, 4I Phillippines-DU CQ 27 ITU 50 4JA-4KZ Azerbaijan-4J CQ 21 ITU 29 4J1 Malyj-Vystoskij-4J1 CQ 15 ITU 18 4K0 Russia-Pol-Arct-UA0 CQ 16 ITU 29 4K1 Russia-Antarcti-KC4 CQ 12 ITU 67 4K2 Franz-Jo-Land-UA/FJL CQ 40 ITU 75 4K3 Russia-Eur-Arcti-UA CQ 16 ITU 29 4K4 Russian-Arctic-UA9 CQ 8 ITU 23 4K5 Russia-Kuril-Is-UA CQ 16 ITU 29 4K6 Russia-No-Kuril-Is-U CQ 16 ITU 29 4K7 Russia-Sakhalin-Is-U CQ 16 ITU 29 4K7-4K0 Asiatic-Russia-UA9 CQ 18 ITU 32 4LA-4LZ Georgia-4L CQ 21 ITU 29 4M Venezuela-YV CQ 09 ITU 12 4N1,4N6 - 4N8,4O1,4O6 - 4O8 Yugoslavia-YU CQ 15 ITU 28 4N4 - 4O4 Bosnia-Heregovina-T9 CQ 15 ITU 28 4N5 - 4O5 Macedonia-Z3 CQ 15 ITU 28 4Q, 4S Sri-Lanka-4S CQ 22 ITU 41 4T Peru-OA CQ 10 ITU 12 4U/I I.T.U.-Geneva-4U/I CQ 14 ITU 28 4U1U, 4U43, 4U/U U.N.-NY-4U/U CQ 05 ITU 08 4V Haiti-HH CQ 08 ITU 11 4W Yemen-7O CQ 21 ITU 39 4X, 4Z Israel-4X CQ 20 ITU 39 5A Libya-5A CQ 34 ITU 38 5B Cyprus-5B CQ 20 ITU 39 5C - 5D Morocco-CN CQ 33 ITU 37 5H - 5I Tanzania-5H CQ 37 ITU 53 5J - 5K Columbia-HK CQ 09 ITU 12 5L Liberia-EL CQ 35 ITU 46 5N - 5O Nigeria-5N CQ 35 ITU 46 5R - 5S Malagasy-Rep-5R CQ 39 ITU 53 5T Mauritania-5T CQ 35 ITU 46 5U Niger-5U CQ 35 ITU 46 5V Togo-5V CQ 35 ITU 46 5W Western-Samoa-5W CQ 32 ITU 62 5X Uganda-5X CQ 37 ITU 48 5Y - 5Z Kenya-5Z CQ 37 ITU 48 6D - 6E, 6G, 6I Mexico-XE CQ 06 ITU 10 6K South-Korea-HL CQ 25 ITU 44 6O Somali-T5 CQ 37 ITU 48 6T Sudan-ST CQ 34 ITU 48 6V - 6W Senegal-6W CQ 35 ITU 46 6Y Jamaica-6Y CQ 08 ITU 11 7J - 7N Japan-JA CQ 25 ITU 45 7O Yemen-People's-7O CQ 21 ITU 39 7P Lesotho-7P CQ 38 ITU 57 7Q Malawi-7Q CQ 37 ITU 53 7S Sweden-SM CQ 14 ITU 18 7X Algeria-7X CQ 33 ITU 37 7Z Saudi-Arabia-Dhar-HZ CQ 21 ITU 39 8A - 8I Indonesia-YB CQ 28 ITU 51 8J Japan-JA CQ 25 ITU 45 8O Botswana-A2 CQ 38 ITU 57 8P Barbados-8P CQ 08 ITU 11 8Q Maldive-Is-8Q CQ 22 ITU 41 8R Guyana-8R CQ 09 ITU 12 8S Sweden-SM CQ 14 ITU 18 8T - 8W India-See-VU CQ 22 ITU 41 8T7 - 8W7 Andaman-Is-VU7/A CQ 26 ITU 49 8T7 - 8W7 Laccadive-Is-VU7/L CQ 22 ITU 41 8Z Saudi-Arabia-Dhar-HZ CQ 21 ITU 39 9AA-9AZ Croatia-9A CQ 15 ITU 28 9D Iran-EP CQ 21 ITU 40 9E - 9F Ethiopia-Asmara-ET CQ 37 ITU 48 9G Ghana-9G CQ 35 ITU 46 9H Malta-9H CQ 15 ITU 28 9I - 9J Zambia-9J CQ 36 ITU 53 9K Kuwait-9K CQ 21 ITU 39 9L Sierra-Leone-9L CQ 35 ITU 46 9M0 Spratly-Is-1S CQ 26 ITU 50 9M2, 9M4, 9M6, 9M8 West-Malaysia-9M2 CQ 28 ITU 54 9N Nepal-9N CQ 22 ITU 42 9Q, 9T Zaire-9Q CQ 36 ITU 52 9U Burundi-9U CQ 36 ITU 52 9V Singapore-9V CQ 28 ITU 54 9X Rwanda-9X CQ 36 ITU 52 9Y - 9Z Trinidad-9Y CQ 09 ITU 11 A15 Abu-Ail-J2/A CQ 21 ITU 39 A2 Botswana-A2 CQ 38 ITU 57 A3 Tonga-A3 CQ 32 ITU 62 A4 Oman-A4 CQ 21 ITU 39 A5, A51 Bhutan-A5 CQ 22 ITU 41 A6 United-Arab-Emiri-A6 CQ 21 ITU 39 A7 Qatar-A7 CQ 21 ITU 39 A8 Liberia-EL CQ 35 ITU 46 A9 Bahrein-A9 CQ 21 ITU 39 AA - AK United-States-See-W CQ 04 ITU 07 AC6 East-Carolines-KC6/E CQ 27 ITU 65 AC6 West-Carolines-KC6/W CQ 27 ITU 64 AH0 Mariana-Is-KH0 CQ 27 ITU 64 AH1 Amer-Phoenix-KH1 CQ 31 ITU 62 AH2 Guam-KH2 CQ 27 ITU 64 AH3 Johnston-Is-KH3 CQ 31 ITU 61 AH4 Midway-Is-KH4 CQ 31 ITU 61 AH5 Palmyra-Is-KH5 CQ 31 ITU 61 AH5K Kingman-Reef-KH5K CQ 31 ITU 61 AH6,7 Hawaii-KH6 CQ 31 ITU 61 AH7K Kure-Is-KH7K CQ 31 ITU 61 AH8 Amer-Samoa-KH8 CQ 32 ITU 62 AH9 Wake-Is-KH9 CQ 31 ITU 65 AL7 Alaska-KL7 CQ 01 ITU 01 AM - AO Spain-EA CQ 14 ITU 37 AM6 - AO6 Balearic-Is-EA6 CQ 14 ITU 37 AM8 - AO8 Canary-Is-EA8 CQ 33 ITU 36 AM9 - AO9 Melilla-EA9 CQ 33 ITU 37 AP - AS Pakistan-AP CQ 21 ITU 41 AT - AW India-See-VU CQ 22 ITU 41 AT7 - AW7 Andaman-Is-VU7/A CQ 26 ITU 49 AT7 - AW7 Laccadive-Is-VU7/L CQ 22 ITU 41 AX Australia-See-VK CQ 30 ITU 55 AY - AZ Argentina-LU CQ 13 ITU 14 BA - BS, BU - BW, BX, BZ China-SEE-BY CQ 23 ITU 33 BT, BY China-BY CQ 23 ITU 33 BV Taiwan-BV CQ 24 ITU 44 C2 Nauru-C2 CQ 31 ITU 65 C3 Andorra-C3 CQ 14 ITU 27 C4 Cyprus-5B CQ 20 ITU 39 C5 Gambia-C5 CQ 35 ITU 46 C6 Bahamas-C6 CQ 08 ITU 11 C8 Mozambique-SEE-C9 CQ 37 ITU 53 C9 Mozambique-C9 CQ 37 ITU 53 CA - CE Chile-CE CQ 12 ITU 14 CE0A, CE0E - CE0F Easter-Island-CE0A CQ 12 ITU 63 CE0I, CE0Z Juan-Fernandez-CE0Z CQ 12 ITU 14 CE0X, CQ0X San-Felix-CE0X CQ 12 ITU 14 CF - CK, CY - CZ Canada-See-VE CQ 05 ITU 04 CL - CO Cuba-CO CQ 08 ITU 11 CN Morocco-CN CQ 33 ITU 37 CP Bolivia-CP CQ 10 ITU 12 CQ - CT Portugal-CT CQ 14 ITU 37 CQ3,CQ9,CR3,CR9,CT3,CT9 Madeira-Is-CT3 CQ 33 ITU 36 CT2, CU Azores-Is-CT2 CQ 14 ITU 36 CV - CX Uruguay-CX CQ 13 ITU 14 CY0 Sable-Is-CY0 CQ 05 ITU 09 CY9 St-Paul-Is-CY9 CQ 05 ITU 09 D2 - D3 Angola-D2 CQ 36 ITU 52 D4 Cape-Verde-D4 CQ 35 ITU 46 D6 Comoros-D6 CQ 39 ITU 53 D7 - D9, DS - DT South-Korea-HL CQ 25 ITU 44 DA - DR Germany-DL CQ 14 ITU 28 DU - DZ Phillippines-DU CQ 27 ITU 50 E2A - E2Z Thailand-HS CQ 26 ITU 49 E3 Eritrea-E3 CQ 37 ITU 48 EA - EH Spain-EA CQ 14 ITU 37 EA6 - EH6 Balearic-Is-EA6 CQ 14 ITU 37 EA8 - EH8 Canary-Is-EA8 CQ 33 ITU 36 EA9 Ceuta-EA9 CQ 33 ITU 37 EA9 - EH9 Melilla-EA9 CQ 33 ITU 37 EI - EJ Ireland-EI CQ 14 ITU 27 EKA - EKZ Armenia-EK CQ 21 ITU 29 EL Liberia-EL CQ 35 ITU 46 EMA - EOZ Ukraine-UR CQ 16 ITU 29 EP - EQ Iran-EP CQ 21 ITU 40 ERA - ERZ Moldova-ER CQ 16 ITU 29 ESA - ESZ Estonia-ES CQ 15 ITU 29 ET Ethiopia-ET CQ 37 ITU 48 EUA - EWZ Belarus-EU CQ 16 ITU 29 EXA - EXZ Kyrgyzstan-EX CQ 17 ITU 31 EYA - EYZ Tajikistan-EY CQ 17 ITU 30 EZA - EZZ Turkmenistan-EZ CQ 17 ITU 30 F,FB FD, FE, FF, FU, FV France-F CQ 14 ITU 27 FC Corsica-TK CQ 15 ITU 28 FG Guadeloupe-FG CQ 08 ITU 11 FH Mayotte-FH CQ 39 ITU 53 FJ, FS St-Martin-FS CQ 08 ITU 11 FK New-Caledonia-FK CQ 32 ITU 56 FM Martinique-FM CQ 08 ITU 11 FO Tahiti-FO CQ 32 ITU 63 FO, FO/C Clipperton-FO/C CQ 07 ITU 10 FP S-Pierre-Miquelon-FP CQ 05 ITU 09 FR Reunion-FR CQ 39 ITU 53 FR/G Glorioso-FR/G CQ 39 ITU 53 FR/J Juan-De-Nova-FR/J CQ 39 ITU 53 FR/T Tromelin-FR/T CQ 39 ITU 53 FT, FT0W, FT2W, FT5W, FT8W Crozet-FT8W CQ 39 ITU 68 FT, FT0X, FT2X, FT5X, FT8X Kerguelen-Is-FT8X CQ 39 ITU 68 FT, FT0Z, FT2Z, FT5Z, FT8Z Amsterdam-Paul-FT8Z CQ 39 ITU 68 FT, FT8Y Antarctica-Dumo-KC4 CQ 12 ITU 67 FW Wallis-Is-FW CQ 32 ITU 62 FY French-Guiana-FY CQ 09 ITU 12 G, GB, GX England-G CQ 14 ITU 27 GC, GW Wales-GW CQ 14 ITU 27 GD, GT Isle-of-Man-GD CQ 14 ITU 27 GH, GJ Jersey-GJ CQ 14 ITU 27 GI Northern-Ireland-GI CQ 14 ITU 27 GM, GS Scotland-GM CQ 14 ITU 27 GN, GP, GU Guernsey-GU CQ 14 ITU 27 H2 Cyprus-5B CQ 20 ITU 39 H4 Solomon-Is-H4 CQ 28 ITU 51 H5 So-Africa-See-ZS CQ 38 ITU 57 H6 - H7, HT Nicaragua-YN CQ 07 ITU 11 HA, HG Hungary-HA CQ 15 ITU 28 HB, HE Switzerland-HB CQ 14 ITU 28 HB0 Lichtenstein-HB0 CQ 14 ITU 28 HC - HD Ecuador-HC CQ 10 ITU 12 HC8, HD8 Galapagos-HC8 CQ 10 ITU 12 HF Poland-SP CQ 15 ITU 28 HF0 So-Shetland-VP8/SH CQ 13 ITU 73 HH Haiti-HH CQ 08 ITU 11 HI Dominican-Rep-HI CQ 08 ITU 11 HJ - HK Colombia-HK CQ 09 ITU 12 HK0, HK0/A San-Andres-Is-HK0/A CQ 07 ITU 11 HK0, HK0/M Malpelo-Is-HK0/M CQ 09 ITU 12 HL South-Korea-HL CQ 25 ITU 44 HM North-Korea-HM CQ 25 ITU 44 HN Iraq-YI CQ 21 ITU 39 HO, HP, H3, H8, H9 Panama-HP CQ 07 ITU 11 HQ - HR Honduras-HR CQ 07 ITU 11 HS Thailand-HS CQ 26 ITU 49 HU El-Salvador-YS CQ 07 ITU 11 HV Vatican-City-HV CQ 15 ITU 28 HW - HY France-F CQ 14 ITU 27 HZ Saudi-Arabia-HZ CQ 21 ITU 39 I, IA - IR, IU - IZ Italy-I CQ 15 ITU 28 IS Sardinia-IS CQ 15 ITU 28 IT Sicily-IT CQ 15 ITU 28 J2 Djibouti-J2 CQ 37 ITU 48 J2/A Abu-Ail-J2/A CQ 21 ITU 39 J3 Grenada-J3 CQ 08 ITU 11 J4 Greece-SV CQ 20 ITU 28 J45 Dodecanese-SV5 CQ 20 ITU 28 J49 Crete-SV9 CQ 20 ITU 28 J5 Guinea-Bissau-J5 CQ 35 ITU 46 J6 St-Lucia-J6 CQ 08 ITU 11 J7 Dominica-J7 CQ 08 ITU 11 J8A - J8Z St-Vincent-J8 CQ 08 ITU 11 JA - JC, JE - JS Japan-JA CQ 25 ITU 45 JD Minami-Torishima-JD CQ 27 ITU 45 JD, JD/O Ogasawara-JD/O CQ 27 ITU 45 JT - JV Mongolia-JT CQ 23 ITU 32 JW Svalbard-Is-JW CQ 40 ITU 18 JX Jan-Mayen-JX CQ 40 ITU 18 JY Jordan-JY CQ 20 ITU 39 K,KA - KK,KM - KW,KY - KZ United-States-See-W CQ 04 ITU 07 KA2CC Japan-JA CQ 25 ITU 45 KC4 Antarctica-KC4 CQ 12 ITU 67 KC6/W Belau-KC6/W CQ 27 ITU 64 KG4 Guantanamo-Bay-KG4 CQ 08 ITU 11 KH0 Mariana-Is-KH0 CQ 27 ITU 64 KH1 Amer-Phoenix-KH1 CQ 31 ITU 62 KH2, KG6 Guam-KH2 CQ 27 ITU 64 KH3 Johnston-Is-KH3 CQ 31 ITU 61 KH4 Midway-Is-KH4 CQ 31 ITU 61 KH5 Palmyra-Is-KH5 CQ 31 ITU 61 KH5K Kingman-Reef-KH5K CQ 31 ITU 61 KH6,7 Hawaii-KH6 CQ 31 ITU 61 KH7K Kure-Is-KH7K CQ 31 ITU 61 KH8 Amer-Samoa-KH8 CQ 32 ITU 62 KH9 Wake-Is-KH9 CQ 31 ITU 65 KL7 Alaska-KL7 CQ 01 ITU 01 KP1 Navassa-Is-KP1 CQ 08 ITU 11 KP2, KV4 Virgin-Is-KP2 CQ 08 ITU 11 KP4 Puerto-Rico-KP4 CQ 08 ITU 11 KP5 Desecheo-Is-KP5 CQ 08 ITU 11 KX Marshall-Is-V73 CQ 31 ITU 65 LA - LN Norway-LA CQ 14 ITU 18 LO - LW, L1 - L9 Argentina-LU CQ 13 ITU 14 LX Luxembourg-LX CQ 14 ITU 27 LYA - LYZ Lithuania-LY CQ 16 ITU 29 LZ Bulgaria-LZ CQ 20 ITU 28 M1 San-Marino-T7 CQ 15 ITU 28 MA2 - MZ2 England-G CQ 14 ITU 27 MA3 - MZ3 Scotland-GM CQ 14 ITU 27 MA4 - MZ4 Wales-GW CQ 14 ITU 27 MA5 - MZ5 Northern-Ireland-GI CQ 14 ITU 27 MA6 - MZ6 Isle-of-Man-GD CQ 14 ITU 27 MA7 - MZ7 Jersey-GJ CQ 14 ITU 27 MA8 - MZ8 Guernsey-GU CQ 14 ITU 27 MRM Eur-Russia-UA CQ 16 ITU 29,30 N,NA - NK,NM - NW,NY - NZ United-States-See-W CQ 04 ITU 07 NC6 East-Carolines-KC6/E CQ 27 ITU 65 NC6 West-Carolines-KC6/W CQ 27 ITU 64 NH0 Mariana-Is-KH0 CQ 27 ITU 64 NH1 Amer-Phoenix-KH1 CQ 31 ITU 62 NH2 Guam-KH2 CQ 27 ITU 64 NH3 Johnston-Is-KH3 CQ 31 ITU 61 NH4 Midway-Is-KH4 CQ 31 ITU 61 NH5 Palmyra-Is-KH5 CQ 31 ITU 61 NH5K Kingman-Reef-KH5K CQ 31 ITU 61 NH6,7 Hawaii-KH6 CQ 31 ITU 61 NH7K Kure-Is-KH7K CQ 31 ITU 61 NH8 Amer-Samoa-KH8 CQ 32 ITU 62 NH9 Wake-Is-KH9 CQ 31 ITU 65 NL7 Alaska-KL7 CQ 01 ITU 01 NP1 Navassa-Is-KP1 CQ 08 ITU 11 NP2 Virgin-Is-KP2 CQ 08 ITU 11 NP4 Puerto-Rico-KP4 CQ 08 ITU 11 NP5 Desecheo-Is-KP5 CQ 08 ITU 11 OA - OC Peru-OA CQ 10 ITU 12 OD Lebanon-OD CQ 20 ITU 39 OE Austria-OE CQ 15 ITU 28 OF - OI Finland-OH CQ 15 ITU 18 OF0 - OH0 Aland-Is-OH0 CQ 15 ITU 18 OJ0, OH0M Market-Reef-OJ0 CQ 15 ITU 18 OKA - OLZ Czech-Republic-OL CQ 15 ITU 28 OMA - OMZ Slovakia-OM CQ 15 ITU 28 ON - OT Belgium-ON CQ 14 ITU 27 OX Greenland-OX CQ 40 ITU 05 OY Faeroe-Is-OY CQ 14 ITU 18 OZ Denmark-OZ CQ 14 ITU 18 P2 Papua-P2 CQ 28 ITU 51 P3, P30, P36 Cyprus-5B CQ 20 ITU 39 P4A - P4Z Aruba-P4 CQ 09 ITU 11 P5 - P9 North-Korea-HM CQ 25 ITU 44 PA - PI Netherlands-PA CQ 14 ITU 27 PJ, PJ1 - PJ4, PJ9, PJ0 Neth-Antilles-PJ2 CQ 09 ITU 11 PJ, PJ5, PJ7 St-Maarten-PJ7 CQ 08 ITU 11 PK - PO Indonesia-YB CQ 28 ITU 51 PP - PU, PY Brazil-Brasilia-PY CQ 11 ITU 13 PQ0F,PU0F,PX0F,PY0,PY0F,PY0/F Fer-De-Noronha-PY0/F CQ 11 ITU 13 PQ0T,PU0T,PX0P,PY0,PY0P,PY0/P Peter-Paul-Rks-PY0/P CQ 11 ITU 13 PQ0T,PU0T,PX0T,PY0,PY0T,PY0/T Trindade-PY0/T CQ 11 ITU 15 PZ Surinam-PZ CQ 09 ITU 12 RAA - RZZ Russian Federation R0, RA0 - RZ0 Asiatic-Russia-UA9 CQ 18 ITU 32 R1, RA1 - RZ1 Eur-Russia-UA CQ 16 ITU 29 R2, RA2 - RZ2 Kaliningrad-UA2 CQ 15 ITU 29 R3, RA3 - RZ6 Eur-Russia-UA CQ 16 ITU 29 R4, R5, R6 Eur-Russia-UA CQ 16 ITU 30 R7, R8, R9, RA7 - RZ9 Asiatic-Russia-UA9 CQ 18 ITU 32 S0 Western-Sahara-S0 CQ 37 ITU 21 S2 - S3 Bangladesh-S2 CQ 22 ITU 41 S4, S8 So-Africa-See-ZS CQ 38 ITU 57 S5A - S5Z Slovenia-S5 CQ 15 ITU 28 S7 Seychelles-S7 CQ 39 ITU 53 S9 Sao-Tome-S9 CQ 36 ITU 47 SI - SM Sweden-SM CQ 14 ITU 18 SN - SQ Poland-SP CQ 15 ITU 28 ST Sudan-ST CQ 34 ITU 48 ST0 Southern-Sudan-ST0 CQ 34 ITU 48 SU Egypt-SU CQ 34 ITU 38 SV - SX Greece-SV CQ 20 ITU 28 SV/A, SY Mount-Athos-SV/A CQ 20 ITU 28 SV5 - SX5 Dodecanese-SV5 CQ 20 ITU 28 SV9 - SX9 Crete-SV9 CQ 20 ITU 28 T2 Tuvalu-T2 CQ 31 ITU 65 T3, T30 West-Kiribati-T30 CQ 31 ITU 65 T3, T31 Central-Kiribati-T31 CQ 31 ITU 62 T3, T32 East-Kiribati-T32 CQ 31 ITU 61 T3, T33 Banaba-Is-T33 CQ 31 ITU 62 T4 Cuba-CO CQ 08 ITU 11 T5 Somali-T5 CQ 37 ITU 48 T6 Afghanistan-YA CQ 21 ITU 40 T7A - T7Z San-Marino-T7 CQ 15 ITU 28 T8 So-Africa-See-ZS CQ 38 ITU 57 T9A - T9Z Bosnia-Heregovina-T9 CQ 15 ITU 28 TA Turkey-TA CQ 20 ITU 39 TD, TG Guatemala-TG CQ 07 ITU 11 TE, TI Costa-Rica-TI CQ 07 ITU 11 TF Iceland-TF CQ 40 ITU 17 TH, TM, TO, TQ, TV - TX France-F CQ 14 ITU 27 TI9 Cocos-Is-TI9 CQ 07 ITU 11 TJ Cameroon-TJ CQ 36 ITU 47 TK Corsica-TK CQ 15 ITU 28 TL Central-Africa-Rep-T CQ 36 ITU 47 TN Congo-TN CQ 36 ITU 52 TR Gabon-TR CQ 36 ITU 52 TT Chad-TT CQ 36 ITU 47 TU Ivory-Coast-TU CQ 35 ITU 46 TY Benin-TY CQ 35 ITU 46 TZ Mali-TZ CQ 35 ITU 46 U1, U3, UB1 - UI1, UB3 - UI3 Eur-Russia-UA CQ 16 ITU 29 U2, UA2 - UI2 Kaliningrad-UA2 CQ 15 ITU 29 U4-U6,UB4-UI4,UB5-UI5,UB6-UI6 Eur-Russia-UA CQ 16 ITU 30 U7-U0 Asiatic-Russia-UA9 CQ 18 ITU 32 UA Russia-UA CQ 16 ITU 29, 30 UA/FJL Franz-Jo-Land-UA/FJL CQ 40 ITU 75 UA0 Asia-Russia-UA9 CQ 18 ITU 23,33,34 UA9 Asia-Russia-UA9 CQ 18 ITU 32,33 UB7-UI7,UB8-UI8,UB9-UI9,UB0-UI0 Asiatic-Russia-UA9 CQ 18 ITU 32 UJA - UMZ Uzbekistan-UI CQ 17 ITU 30 UNA - UQZ Kazakhstan-UN CQ 17 ITU 30 URA - UZZ Ukraine-EM CQ 16 ITU 29 V2 Antigua-V2 CQ 08 ITU 11 V3 Belize-V3 CQ 07 ITU 11 V4 St-Kitts-V4 CQ 08 ITU 11 V5, V50, V51 Namibia-V5 CQ 38 ITU 57 V6, V63 Fed-Micronesia-KC6/E CQ 27 ITU 64 V7, V73 Marshall-Is-V73 CQ 31 ITU 65 V8A-V8Z, V85 Brunei-V85 CQ 28 ITU 54 VA - VD, VF, VG, VO, VX, VY Canada-See-VE CQ 05 ITU 04 VE Canada CQ 01, 03, 04, 05 ITU 02,03,04,09,75 VE1 New-Brunswick-VE,Nova-Scotia-VE CQ 05 ITU 09 VE2 Quebec-VE CQ 05 ITU 04 VE3 Ontario-VE CQ 04 ITU 04 VE4 Manitoba-VE CQ 04 ITU 03 VE5 Saskatchewan-VE CQ 04 ITU 03 VE6 Alberta-VE CQ 03 ITU 02 VE7 British-Columbia-VE CQ 03 ITU 02 VE8, VY1 Yukon-VE CQ 01 ITU 75 VH - VJ, VL - VN, VZ Australia-See-VK CQ 30 ITU 55 VK Australia-VK1-VK CQ 30 ITU 55,58,59 VK0, VK0/H Heard-Is-VK0/H CQ 39 ITU 68 VK0, VK0/M Macquarie-Is-VK0/M CQ 30 ITU 60 VK1 - VK8 Australia-VK CQ 30 ITU 59 VK9,VK9C,VK9KC,VK9NC,VK9ZC,VK9/Y Cocos-Keeling-VK9/Y CQ 29 ITU 54 VK9,VK9L,VK9KL,VK9NL,VK9ZL,VK9/H Lord-Howe-Is-VK9/H CQ 30 ITU 60 VK9,VK9M,VK9KM,VK9NM,VK9ZM,VK9/Z Mellish-Reef-VK9/Z CQ 30 ITU 56 VK9,VK9N,VK9KN,VK9NN,VK9ZN,VK9/N Norfolk-Is-VK9/N CQ 32 ITU 60 VK9,VK9W,VK9KW,VK9NW,VK9ZW,VK9/W Willis-Is-K9/W CQ 30 ITU 60 VK9,VK9X,VK9KX,VK9NX,VK9ZX,VK9/X Christmas-Is-VK9/X CQ 30 ITU 60 VO1 Newfoundland-VE CQ 05 ITU 09 VO2 Labrador-VE CQ 02 ITU 04 VP2E Anguilla-VP2E CQ 08 ITU 11 VP2M Montserrat-VP2M CQ 08 ITU 11 VP2V Tortola-BVI-VP2V CQ 08 ITU 11 VP5 Turks-Caicos-VP5 CQ 08 ITU 11 VP8/F Falkland-Is-VP8/F CQ 13 ITU 16 VP8/G So-Georgia-VP8/G CQ 13 ITU 73 VP8/O So-Orkney-VP8/O CQ 13 ITU 73 VP8/SA So-Sandwich-VP8/SA CQ 13 ITU 73 VP8/SH So-Shetland-VP8/SH CQ 13 ITU 73 VP9 Bermuda-VP9 CQ 05 ITU 11 VQ9 Chagos-VQ9 CQ 31 ITU 41 VR2, VS6 Hong-Kong-VS6 CQ 24 ITU 44 VR6 Pitcairn-Is-VR6 CQ 32 ITU 63 VT, VV, VW India-See-VU CQ 22 ITU 41 VU India-VU CQ 22 ITU 41 VU7/A Andaman-Is-VU7/A CQ 26 ITU 49 VU7/L Laccadive-Is-VU7/L CQ 22 ITU 41 VY2 Prince-Edward-IS-VE CQ 05 ITU 04 W United-States-W CQ 04 ITU 07 W0 Colorado-W, Iowa-W, Kansas-W, Minnesota-W CQ 04 ITU 07 W0 Missouri,Nebraska,North-Dakota,South-Dakota CQ 04 ITU 07 W1 Connecticut-W, Maine-W, Massachusetts-W CQ 05 ITU 08 W1 New-Hampshire-W,Rhode-Island-W,Vermont-W CQ 05 ITU 08 W2 New-Jersey-W, New-York-W CQ 05 ITU 08 W3 Delaware-W, D.C., Maryland, Pennsylvania CQ 05 ITU 08 W4 Alabama-W, Florida-W, Kentucky-W CQ 04 ITU 08 W4 North-Carolina, South-Carolina, Tennessee CQ 05 ITU 08 W4 Virginia-W, Georgia-W CQ 05 ITU 08 W5 Arkansas-W, Louisiana-W, Mississippi-W CQ 04 ITU 08 W5 New-Mexico-W, Oklahoma-W, Texas-W CQ 04 ITU 07 W6 California-W CQ 03 ITU 06 W7 Arizona-W, Idaho-W, Montana-W, Nevada-W CQ 03 ITU 06 W7 Oregon-W, Washington-W, Wyoming-W CQ 03 ITU 06 W8 Michigan-W, Ohio-W, West-Virginia-W CQ 04 ITU 08 W9 Illinois-W, Indiana-W, Wisconsin-W CQ 04 ITU 08 WA-WK,WM-WO,WQ-WW,WY,WZ United-States-See-W CQ 04 ITU 07 WC6 East-Carolines-KC6/E CQ 27 ITU 65 WC6 West-Carolines-KC6/W CQ 27 ITU 64 WH0 Mariana-Is-KH0 CQ 27 ITU 64 WH1 Amer-Phoenix-KH1 CQ 31 ITU 62 WH2 Guam-KH2 CQ 27 ITU 64 WH3 Johnston-Is-KH3 CQ 31 ITU 61 WH4 Midway-Is-KH4 CQ 31 ITU 61 WH5 Palmyra-Is-KH5 CQ 31 ITU 61 WH5K Kingman-Reef-KH5K CQ 31 ITU 61 WH6,7 Hawaii-KH6 CQ 31 ITU 61 WH7K Kure-Is-KH7K CQ 31 ITU 61 WH8 Amer-Samoa-KH8 CQ 32 ITU 62 WH9 Wake-Is-KH9 CQ 31 ITU 65 WL7 Alaska-KL7 CQ 01 ITU 01 WP1 Navassa-Is-KP1 CQ 08 ITU 11 WP2 Virgin-Is-KP2 CQ 08 ITU 11 WP4 Puerto-Rico-KP4 CQ 08 ITU 11 WP5 Desecheo-Is-KP5 CQ 08 ITU 11 XA - XD, XF - XI Mexico-See-XE CQ 06 ITU 10 XE, XE1 - XE3 Mexico-XE1-XE CQ 06 ITU 10 XF0, XF4 Revilla-Gigedo-XF4 CQ 06 ITU 10 XJ - XO Canada-See-VE CQ 05 ITU 04 XP Denmark-OZ CQ 14 ITU 18 XQ, XR Chile-CE CQ 12 ITU 14 XS China-SEE-BY CQ 23 ITU 33 XT Bukina-Faso-XT CQ 35 ITU 46 XU Kampuchea-XU CQ 26 ITU 49 XV Vietnam-3W CQ 26 ITU 49 XW Laos-XW CQ 26 ITU 49 XX Macao-XX CQ 24 ITU 44 XY, XZ Burma-XZ CQ 26 ITU 49 Y2 - Y9 Germany-DL CQ 14 ITU 28 Y90 Antarctica-SEE-KC4 CQ 12 ITU 67 YA Afghanistan-YA CQ 21 ITU 40 YB - YH Indonesia-YB CQ 28 ITU 51 YI Iraq-YI CQ 21 ITU 39 YJ Vanuatu-YJ CQ 32 ITU 56 YK Syria-YK CQ 20 ITU 39 YLA-YLZ Latvia-YL CQ 15 ITU 29 YM Turkey-TA CQ 20 ITU 39 YN Nicaragua-YN CQ 07 ITU 11 YO - YR Romania-YO CQ 20 ITU 28 YS El-Salvador-YS CQ 07 ITU 11 YT, YT1, YT6 - YT8 Yugoslavia-YU CQ 15 ITU 28 YU, YU1, YU6 - YU8 Yugoslavia-YU CQ 15 ITU 28 YU4, YT4, YZ4 Bosnia-Heregovina-T9 CQ 15 ITU 28 YU5, YT5, YZ5 Macedonia-Z3 CQ 15 ITU 28 YV - YY Venezuela-YV CQ 09 ITU 12 YV0, YX0 Aves-Is-YV0 CQ 08 ITU 11 YZ, YZ1, YZ6 - YZ8 Yugoslavia-YU CQ 15 ITU 28 Z2A-Z2Z, ZE Zimbabwe-Z2 CQ 38 ITU 53 Z3A-Z3Z Macedonia-Z3 CQ 15 ITU 28 ZA Albania-ZA CQ 15 ITU 28 ZB Gibraltar-ZB CQ 14 ITU 37 ZC4 UK-Soverign-Base-ZC4 CQ 20 ITU 39 ZD7 St-Helena-ZD7 CQ 36 ITU 66 ZD8 Ascension-Is-ZD8 CQ 36 ITU 66 ZD9 Tristan-Da-Cunha-ZD8 CQ 38 ITU 66 ZF Cayman-Is-ZF CQ 08 ITU 11 ZK1/N No-Cook-Is-ZK1/N CQ 32 ITU 62 ZK1/S So-Cook-Is-ZK1/S CQ 32 ITU 62 ZK2 Niue-Is-ZK2 CQ 32 ITU 62 ZK3 Tokelaus-ZK3 CQ 31 ITU 62 ZL, ZL1 - ZL4, ZM New-Zealand-ZL1-ZL CQ 32 ITU 60 ZL0, ZL5 Antarctica-Scott-KC4 CQ 12 ITU 67 ZL7, ZM7 Chatham-Is-ZL7 CQ 32 ITU 60 ZL8, ZM8 Kermadec-Is-ZL8 CQ 32 ITU 60 ZL9, ZM9 Auckland-Campbell-ZL CQ 32 ITU 60 ZP Paraguay-ZP CQ 11 ITU 14 ZS, ZS1, ZS5, ZS6 So-Africa-ZS1-ZS CQ 38 ITU 57 ZS0, ZS/1, ZS1/P, ZS9/1 Penguin-Is-ZS1/P CQ 38 ITU 57 ZS2, ZS8 Marion-Is-ZS8 CQ 38 ITU 57 ZS3 Namibia-V5 CQ 38 ITU 57 ZS9 Walvis-Bay-ZS9 CQ 38 ITU 57 ZU So-Africa-See-ZS CQ 38 ITU 57 ZV - ZZ Brazil-Brasilia-PY CQ 11 ITU 13 ZX0F,ZY0F, ZZ0F Fer-De-Noronha-PY0/F CQ 11 ITU 13 ZX0P,ZY0P, ZZ0P Peter-Paul-Rks-PY0/P CQ 11 ITU 13 ZX0T,ZY0T, ZZ0T Trindade-PY0/T CQ 11 ITU 15

Spark Transmitter by Guglielmo Marconi - La Spezia 1897
Spark Transmitter - Used by Guglielmo Marconi at S. Bartolomeo location ,
with Righi's oscillator, Ruhmkorff coil , Morse key and battery
(1897 - La Spezia SP - Italy)


Centenary of the first transatlantic DX 1901
1901 Marconi's Wireless Telegraph Company

FIRST MENU